تقویم۴ آبان ۱۳۵۹ | خرمشهر سقوط کرد

۰۴ آبان ۱۳۹۸

تاریخ ایرانی: در روز ۴ آبان ۱۳۵۹ شهرستان خرمشهر در استان خوزستان پس از بیش از یک ماه مقاومت رزمندگان ...۱۰ آبان ۱۳۰۶ | عین‌الدوله درگذشت

۱۰ آبان ۱۳۹۸

تاریخ ایرانی: در روز ۱۰ آبان ۱۳۰۶ هجری شمسی عبدالمجید میرزا عین‌الدوله، صدراعظم دوران قاجار و نوه فتحعلی شاه درگذشت.   شاهزاده ...
۲۵ آبان ۱۲۹۳ | ستارخان درگذشت

۲۵ آبان ۱۳۹۸

تاریخ ایرانی: در روز ۲۵ آبان ۱۲۹۳ هجری شمسی ستارخان مشهور به سردار ملی از مبارزان مشروطه‌خواه درگذشت.   ستار قره‌داغی در ...

۲۹ آبان ۱۳۱۴ | حسن پیرنیا درگذشت

۲۹ آبان ۱۳۹۸

تاریخ ایرانی: در روز ۲۹ آبان ۱۳۱۴ هجری شمسی، میرزا حسن‌خان پیرنیا مشهور به مشیرالدوله نماینده پیشین مجلس شورای ملی ...