نوع مقاله 
 
نتيجه جستجو براي يافتن کليد واژه : امیرکبیر
 جدال اهل رقم و رمق/ از خیالات اتابکی امیرکبیر تا جای خالی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
مکتوب کردن سند دخل و خرج و نقشه عسکریه نقش خیال میرزا تقی خان امیرکبیر بود که ۱۶۰ سال پیش در "کتابچه خیالات اتابکی" به صفحه رفت...ابتهاج لایحه "تعویض اختیارات و مسوولیت سازمان برنامه" را تنظیم کرد که موجب اختلاف با شاه شد.
شنبه 14 اسفند 1389
 تصویرگران امیر؛ از شاه پشیمان تا سلطان صاحبقران
ناصرالدین شاه که از قتل امیرکبیر پشیمان بود پرتره‌ای از او می‌کشد و به ابوالحسن‌خان می‌دهد تا آن را کامل کند.
يکشنبه 2 خرداد 1395
 از امیرکبیر بتی غیرقابل نقد ساخته‌ایم
امیرکبیر فردی دیکتاتور بود و هیچ قدرتی را جز خودش نمی‌توانست تحمل کند. ذهنی روشن داشت اما خوش‌زبان نبود.
جمعه 14 خرداد 1395
 علم‌پروری ناصرالدین ‌شاه حاصل تربیت امیرکبیر بود
ناصرالدین شاه در برابر قتل امیرکبیر بسیار مقاومت کرد و اجازه داد با قدرت به او زور بگوید و صدارت کند.
سه شنبه 14 ارديبهشت 1395
صفحه نخست | پرونده‌ها | پرونده‌های ویژه | گزارش‌های ویژه | تاریخ مصور | از دیگر رسانه‌ها | پاورقی | روزنگار | تاریخ جهان | کاغذ اخبار | دفتر مقالات | گزیده‌های تاریخی | تاریخ شفاهی | کتابخانه
© 2010-2011, Iranian History. All right reserved.
The Site is best viewed at a screen resolution 1200*800, optimized for mozilla firefox.
Design By ACACO.