User Image

میزگرد بررسی آزادی دکتر شریعتی از زندان-۲

معادیخواه: شریعتی در شرایطی نبود که مقالات کیهان را انکار کند

معادیخواه: شریعتی در شرایطی نبود که مقالات کیهان را انکار کند

تاریخ ایرانی: محور دیگر میزگرد «تاریخ ایرانی» با عنوان «دکتر شریعتی چرا و چگونه از زندان آزاد شد؟» که با ...