User Image

امید ایران مهر

زیباکلام: پروژه رضاخان قبضه کردن قدرت بود نه استقرار جمهوری

زیباکلام: پروژه رضاخان قبضه کردن قدرت بود نه استقرار جمهوری

دکتر صادق زیباکلام معتقد است روند حرکت رضاخان از جایگاه فردی نظامی که ایده‌ی جمهوری را مطرح کرده بود تا ...