User Image

ترجمه: بهرنگ رجبی

چشم به جزوه و گوش به راهرو

چشم به جزوه و گوش به راهرو

ترجمه کامل کتاب «شاهنشاه» اثر ریشارد کاپوشینسکی، روزهای شنبه در «تاریخ ایرانی» منتشر می‌شود.   ***   از میان یادداشت‌ها ــ ۷   محمود آذری اولِ ...

فرزندِ چنگیز، شاگردِ ادیسون

فرزندِ چنگیز، شاگردِ ادیسون

ترجمه کامل کتاب «شاهنشاه» اثر ریشارد کاپوشینسکی، روزهای شنبه در «تاریخ ایرانی» منتشر می‌شود.  *** محمود یک روز که داشت در خیابانی ...

جنگ کلمه با استبداد

جنگ کلمه با استبداد

ترجمه کامل کتاب «شاهنشاه» اثر ریشارد کاپوشینسکی، روزهای شنبه در «تاریخ ایرانی» منتشر می‌شود.   ***   انقلاب نقطهٔ پایانی بر حکمرانیِ شاه گذاشت. ...

سیاست صبر، هنرِ پیاده شدن از قدرت

سیاست صبر، هنرِ پیاده شدن از قدرت

ترجمه کامل کتاب «شاهنشاه» اثر ریشارد کاپوشینسکی، روزهای شنبه در «تاریخ ایرانی» منتشر می‌شود.   ***   واکنشِ شاه نمونهٔ بارزِ واکنشِ همهٔ حاکمانِ ...

سفارت متروک، مجسمه یادبود

سفارت متروک، مجسمه یادبود

ترجمه کامل کتاب «شاهنشاه» اثر ریشارد کاپوشینسکی، روزهای شنبه در «تاریخ ایرانی» منتشر می‌شود.   ***   روزهایی را کامل بی‌‌هیچ هدف یا نیتی ...

کراوات را مرتب کن و برو بیرون

کراوات را مرتب کن و برو بیرون

ترجمه کامل کتاب «شاهنشاه» اثر ریشارد کاپوشینسکی، روزهای شنبه در «تاریخ ایرانی» منتشر می‌شود.   ***   یک بار دیدم راهپیماییِ خودجوشی شکل گرفت. ...

شعلهٔ خاموش

شعلهٔ خاموش

آنچه در پی می‌آید بخش هجدهم و پایانی ترجمه کامل کتاب «شاهنشاه» اثر ریشارد کاپوشینسکی است که تاریخ ایرانی روزهای ...

گل و تور و تفنگ

گل و تور و تفنگ

تاریخ ایرانی: وی. اِس. نایپل، رمان‌نویسِ انگلیسیِ هندی‌تبار، برندهٔ جایزهٔ نوبلِ ادبیات، دو سفرنامهٔ ایران نوشته، یکی روایتش از دیداری ...

از تهران تایمز تا ایران نیوز

از تهران تایمز تا ایران نیوز

تاریخ ایرانی: وی. اِس. نایپل، رمان‌نویسِ انگلیسیِ هندی‌تبار، برندهٔ جایزهٔ نوبلِ ادبیات، دو سفرنامهٔ ایران نوشته، یکی روایتش از دیداری ...

جنگ عظیم

جنگ عظیم

تاریخ ایرانی: وی. اِس. نایپل، رمان‌نویسِ انگلیسیِ هندی‌تبار، برندهٔ جایزهٔ نوبلِ ادبیات، دو سفرنامهٔ ایران نوشته، یکی روایتش از دیداری ...

زمین‌داری که زمین‌گیر شد

زمین‌داری که زمین‌گیر شد

تاریخ ایرانی: وی. اِس. نایپل، رمان‌نویسِ انگلیسیِ هندی‌تبار، برندهٔ جایزهٔ نوبلِ ادبیات، دو سفرنامهٔ ایران نوشته، یکی روایتش از دیداری ...

پایان رویای حزب توده

پایان رویای حزب توده

تاریخ ایرانی: وی. اِس. نایپل، رمان‌نویسِ انگلیسیِ هندی‌تبار، برندهٔ جایزهٔ نوبلِ ادبیات، دو سفرنامهٔ ایران نوشته، یکی روایتش از دیداری ...