User Image

خاطرات منتشر نشده فاطمه طباطبایی- ۲

امام موسی صدر با زنان بی‌حجاب تعامل خوبی داشت

امام موسی صدر با زنان بی‌حجاب تعامل خوبی داشت

تاریخ ایرانی: فاطمه طباطبایی، ۲۴ ساله بود که دایی‌اش، امام موسی صدر ربوده شد؛ عروس امام خمینی آن روز‌ها تصور ...