User Image

یادداشت‌های هویدا از جنگ جهانی دوم -۱

در میان بزرگترین اتفاقات تاریخ زندگی می‌کنم

در میان بزرگترین اتفاقات تاریخ زندگی می‌کنم

تاریخ ایرانی: امیرعباس هویدا چند روزی از نخست‌وزیری‌اش نگذشته بود که خاطراتش در سالنامه دنیا (نوروز ۱۳۴۴) منتشر شد؛ یادداشت‌های ...