User Image

عملیاتی که باعث شکست نازی‌ها شد

چه می‌شد اگر هیتلر به نفت خاورمیانه می‌رسید؟

چه می‌شد اگر هیتلر به نفت خاورمیانه می‌رسید؟

 ترجمه: فرزانه سالمی – کاوه شجاعی   تاریخ ایرانی: آدولف هیتلر، رهبر آلمان نازی از شخصیت‌هایی بود که تأثیر عظیمی بر تاریخ ...