User Image

کوثری در میزگرد فیلم «ایستاده در غبار»

به متوسلیان گفتند از لبنان برگردید

به متوسلیان گفتند از لبنان برگردید

سرگه بارسقیان تاریخ ایرانی: «۱۴ تیر ۶۱ احمد متوسلیان در جایی از تاریخ گم شد!» این آخرین جمله‌ای بود که ...