User Image

سرگه بارسقیان

عباس عبدی: عملیات مرصاد ورق را برگرداند

عباس عبدی: عملیات مرصاد ورق را برگرداند

سرگه بارسقیان – خسرو نقیبی روزنامه‌نگار «تو اشرف فهمیدنش راحت نبود»؛ این درخشان‌ترین دیالوگ فیلم «ماجرای نیمروز ۲ (رد خون)» است؛ این ...