User Image

هنر سیاسی غوغا می‌کند

فوتوریست‌های فاشیست

فوتوریست‌های فاشیست

اولریکه کنوفل / ترجمه: محمدعلی فیروزآبادی   تاریخ ایرانی: برای این دسته از هنرمندان و روشنفکران ایتالیایی، گذشته در حکم «ظرف خاکستر» ...