User Image

دلش می‌خواست قصه مرگ نخست‌وزیر شاه را تعریف کند

بخش هشتم: دیدار با خلخالی

بخش هشتم: دیدار با خلخالی

وی. اس. نایپل/ ترجمه: بهرنگ رجبی   تاریخ ایرانی: خانهٔ خلخالی خانهٔ آخریِ بن‌بستی بود که آسفالتِ نو داشت و پیاده‌رویی با ...