User Image

سرمقاله‌های باختر امروز از ۲۵ تا ۲۷ مرداد ۱۳۳۲

دوره کوتاه بین دو کودتا به روایت حسین فاطمی

دوره کوتاه بین دو کودتا به روایت حسین فاطمی

تاریخ ایرانی: دکتر حسین فاطمی، وزیر امور خارجه دولت مصدق در فاصله بین دو کودتای ۲۵ تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، ...