User Image

علیرضا شاکر

انور خامه‌ای در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: کودتای ۲۵ مرداد آمریکایی و ۲۸ مرداد انگلیسی بود

انور خامه‌ای در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: کودتای ۲۵ مرداد آمریکایی و ۲۸ مرداد انگلیسی بود

تاریخ ایرانی: در ظل گرمای یکی از روزهای منتهی به ۲۸ مرداد ۱۳۹۰ خیابان‌های کرج را یکی پس از دیگری ...