مظفرالدین شاه در قاب دوریین

۲۰ فروردین ۱۳۹۳ | ۱۷:۱۶ کد : ۴۲۰۱ تاریخ مصور
مظفرالدین شاه در قاب دوریین
تاریخ ایرانی: مظفرالدین شاه قاجار، امضاکننده فرمان مشروطیت در قاب دوربین. در این فرمان که خطاب به مشیرالدوله صدراعظم صادر شد، آمده است: «... در این موقع که رأی همایون ملوکانه ما بدان تعلق گرفت که برای رفاهیت و آسودگی قاطبه اهالی ایران و تشیید و تأیید مبانی دولت، اصلاحات مقتضیه به مرور در دوایر دولتی و مملکتی به موقع اجرا گذارده شود، چنان مصمم شدیم که مجلسی از منتخبین شاهزادگان و علما و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود... و در کمال امنیت و اطمینان عقاید خودشان را در خیر دولت و ملت و مصالح عامه و احتیاجات مهمه قاطبه اهالی مملکت به توسط شخص اول دولت به عرض برسانند که به صحه مبارکه موشح و به موقع اجرا گذارده شود...»

کلید واژه ها: مظفرالدین شاه


نظر شما :