مطالب مرتبط با کلید واژه

ابتهاج


نامه رئیس دفتر سازمان برنامه درباره برنامه هفت ساله دوم در سال ۳۵+ تصویر اسناد

نامه رئیس دفتر سازمان برنامه درباره برنامه هفت ساله دوم در سال ۳۵+ تصویر اسناد

این اسناد مربوط به نامه‌ای است که زنجانی، رئیس دفتر ابتهاج به مدیرکل ارتباطات سازمان برنامه نوشته و خواستار آن شده که ابعاد عملی و نظری برنامه هفت ساله دوم را برای ابتهاج تهیه نماید تا وی آن را در سخنرانی دانشگاه تهران مورد استفاده قرار دهد.

ادامه مطلب