مطالب مرتبط با کلید واژه

سفارت کانادا


۶ دیپلمات آمریکایی چگونه از ایران فرار کردند؟

۶ دیپلمات آمریکایی چگونه از ایران فرار کردند؟

گروگان‌ها همراه اعضای سفارت کانادا با پاسپورت و ویزای جعلی که مهر جعلی مقامات ایرانی را داشتند از فرودگاه مهرآباد خارج شدند...دانشجویان پیرو خط امام مدتها دنبال آنها می‌گشتند... قطب زاده: کار دولت کانادا جاسوسی بود. این عمل کانادا اثر منفی بر روی دیگر گروگان‌هایی که در ایران هستند، خواهد گذاشت.

ادامه مطلب