مطالب مرتبط با کلید واژه

محمدقلی مجد


اصلاحات ارضی در ایران؛ اهداف و پیامدها

اصلاحات ارضی در ایران؛ اهداف و پیامدها

اصلاحات ارضی، ثبات سیاسی را در ایران بالا نبُرد. فقط شش سال بعد از اتمام برنامهٔ عظیم اصلاحات ارضی، نظامی سلطنتی که ۲۵ قرن دوام آورده بود، سرنگون شد...نمی‌توان اصلاحات ارضی را تثبیت‌کنندهٔ سرمایه‌داری در مناطق روستایی ایران خواند...اصلاحات ارضی اساساً مفهوم زمین‌داری را در ایران تغییر داد، نظامی مبتنی بر اجاره را تبدیل کرد به نظام زمین‌های زراعی در تصرف مالک و در اعطای زمین به تمام کشاورزان مستأجر زمین در ایران، کاملاً موفق بود... این اصلاحات، قدرت سیاسی و اقتصادی طبقهٔ زمین‌دار را از بین بُرد.

ادامه مطلب