مطالب مرتبط با کلید واژه

تیم تاج


جدال تاج و پرسپولیس؛ درباریان و مخالفان

جدال تاج و پرسپولیس؛ درباریان و مخالفان

بازی ایران و اسرائیل در سال ۱۳۴۷، فوتبال را بدل به پدیدۀ توده‌ها در ایران کرد... تیم تاج وابسته به حکومت بود، اما شاهین آدم‌های روشنفکرتری داشت. مالکش اصرار داشت بازیکن‌ها از درس خواندن غفلت نکنند و بسیاریشان هم درس را ادامه دادند... رقابت میان تاج و شاهین بعدی سیاسی داشت و گرایش مخالفان به هواداری از شاهین بود...ولیعهد طرفدار تاج بود و همین هم تصویر تاج را بیشتر با تصویر حکومت یکی می‌کرد...مخالفان می‌گفتند حکومت فوتبال را ترویج می‌کند تا جماعت را غیرسیاسی نگه دارد.

ادامه مطلب