مطالب مرتبط با کلید واژه

کریم خان زند


آشوب، میراث شوم خاندان زند/ حکومت جانشینان کریم‌‌خان تا پیش از لطفعلی‌خان

آشوب، میراث شوم خاندان زند/ حکومت جانشینان کریم‌‌خان تا پیش از لطفعلی‌خان

شجاعت علی مرادخان در جنگ با عثمانی در میان زندیان زبانزد بوده است و «در این مجموعه جنگ‌ها هیچ‌گاه اسیر نشد مگر آن هنگام که از مستی، هوش از سرش پریده بود.»... مردم به خاطر اوضاع نابسامان اقتصادی و ناامنی موجود صید مرادخان را پس از ۳ ماه از سلطنت خلع کردند.

ادامه مطلب