مطالب مرتبط با کلید واژه

شهریور 1320


تاریخ ایرانی برای اولین بار منتشر می‌کند/ گزارش وزارت امور خارجه ایران درباره شبیخون متفقین در شهریورماه ۱۳۲۰

تاریخ ایرانی برای اولین بار منتشر می‌کند/ گزارش وزارت امور خارجه ایران درباره شبیخون متفقین در شهریورماه ۱۳۲۰

دولت ایران در برابر تهدید و توقع متفقین بی‌کار ننشسته و برای رفع سوءتفاهم و اینکه وجود آلمان‌ها در ایران جنبه سیاسی نداشته و استخدام آنان صرفا به منظور استفاده اقتصادی و صنعتی برای پیشرفته کشور بوده است، به اقدامات احتیاطی متوسل گردید و به کار تعدادی از آلمان‌ها خاتمه داد... متفقین به بهانه اینکه اقدام دولت ایران برای اخراج کافی نیست به یک سلسله اقدامات تهدیدآمیز در مرز‌ها و آب‌های ایران مبادرت ورزیدند...اعلیحضرت رضا شاه کبیر مصلحت دیدند از سلطنت کناره‌گیری فرمایند.

ادامه مطلب