تقویم
۱۰ آبان ۱۳۰۶ | عین‌الدوله درگذشت

۱۰ آبان ۱۳۹۹

تاریخ ایرانی: در روز ۱۰ آبان ۱۳۰۶ هجری شمسی عبدالمجید میرزا عین‌الدوله، صدراعظم دوران قاجار و نوه فتحعلی شاه درگذشت.   شاهزاده ...