مطالب مرتبط با کلید واژه " هاشمی "


تقی آزاد ارمکی در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: هاشمی خود را فدای چرخش جامعه کرد

تقی آزاد ارمکی در گفت‌وگو با تاریخ ایرانی: هاشمی خود را فدای چرخش جامعه کرد

دوره آقای هاشمی سخت‌ترین دوره حیات جمهوری اسلامی بود، زیرا در این دوره هاشمی توانست شرایط جنگی را به شرایط سازندگی تغییر دهد... در دوره هاشمی تغییرات جز به جز و درون سیستمی اصل شد...تغییر گفتمان نتیجه تغییر موقعیت نیروی اجتماعی است. ما از طریق اهمیت دادن به تکنوکرات‌ها و بوروکرات‌ها به تغییر گفتمان رسیدیم... دولت هاشمی نیامده بود که جامعه را مصرفی کند...در دوره هاشمی فاصله طبقاتی افزایش یافت...دولت خاتمی نتیجه طبیعی دولت هاشمی بود.

ادامه مطلب