مطالب مرتبط با کلید واژه

روشنفکران ایرانی


دولت‌مداری روشنفکران ایرانی در پایان قاجاریه

دولت‌مداری روشنفکران ایرانی در پایان قاجاریه

در آن مقطع بسیاری از روشنفکران ما، صرف‌نظر از تنوع دیدگاه و ایدئولوژی، پایبند به اصل تمامیت ارضی بودند و از هر جریانی که آن را مغایر با این اصل می‌پنداشتند (حتی جریان جمهوری‌خواهی) پرهیز داشتند. بحث دموکراسی و حقوق سیاسی قومیت‌ها، آن طور که مثلا در گفتمان پسااستعماری در نیمه دوم سده گذشته به تدریج پرداخت گردید، هنوز به صورت گزینه سیاسی جذاب و نیرومندی درنیامده بود و بسیاری از روشنفکران ما دولت‌مدار می‌اندیشیدند.

ادامه مطلب