مطالب مرتبط با کلید واژه

داریوش همایون


راه اشتباه شاه؛ حزب رستاخیز چه بر سر نظام پهلوی آورد؟

راه اشتباه شاه؛ حزب رستاخیز چه بر سر نظام پهلوی آورد؟

اینکه اول بار چه کسی ایده تشکیل حزب واحد را به شاه پیشنهاد کرد، داریوش همایون از غلامرضا افخمی نام می‌برد اما افخمی وقتی غروب ۱۱ اسفند ۱۳۵۳ این خبر را از تلویزیون شنید، بهت‌زده شد...هویدا گوشزد کرده بود که جز نظامی تک‌حزبی چاره دیگری وجود ندارد...منوچهر آزمون، اساسنامه‌ای فاشیستی بر اساس سیستم صنفی ایتالیا و اسپانیا نوشت...همایون عامل انقلاب ۵۷ را چهار برابر شدن قیمت نفت می‌داند نه اقدامات حزب رستاخیز اما افخمی معتقد است رستاخیز بسیار بد هدایت شد و شکست آن به تضعیف رژیم انجامید.

ادامه مطلب