مطالب مرتبط با کلید واژه

حبیب الله زنجانی


گفت‌‌وگوی تاریخ ایرانی با حبیب‌الله زنجانی: اصلاحات ارضی تاثیر چندانی در مهاجرت به شهرها نداشت

گفت‌‌وگوی تاریخ ایرانی با حبیب‌الله زنجانی: اصلاحات ارضی تاثیر چندانی در مهاجرت به شهرها نداشت

در دو سرشماری سال ۱۳۴۵ و ۱۳۵۵ تعداد آبادی‌های دارای سکنه تغییری نکرد...در ده سال بعد از اجرای اصلاحات ارضی به جمعیت روستایی کشور افزوده شد...برداشتی که در مورد مساله مهاجرت و ارتباط دادن آن با اصلاحات ارضی وجود دارد، برداشت نادرستی است. این به معنی آن نیست که اصلاحات ارضی بر مهاجرت اثر نداشته، ولی آن اثری که تصور می‌شود نبوده است. اگر مهاجرت موثر بوده باشد باید روی اشتغال نیز اثر بگذارد. مهاجرت بر روی تعداد آبادی‌ها اثر نداشته، تعداد جمعیت نیز کم نشده است.

ادامه مطلب