حکایت ما و دایی یوسف

استالین‌گرایی و حزب توده ایران

استالین‌گرایی و حزب توده ایران

نظریه‌پردازان حزب توده، جهان را همانند استالین، به دو اردوگاه دمکراتیک و ضد امپریالیست، امپریالیست و ضد دمکراتیک تقسیم می‌کردند. شوروی، مدار و محور اردوگاه نخست تلقی می‌شد...به نظر احسان طبری کم بها دادن به دوستی به شوروی برای یک ایرانی «خطای محض» است...حزب توده سیاست خود را بر اساس «دفاع بی‌قید و شرط از سیاست‌های شوروی» گذاشت؛‌‌ همان معیاری که انترناسیونالیسم استالینی را مشخص می‌کند...بر مبنای سیاست‌های استالینی، احتیاجی به اتخاذ تصمیمات جمعی نبود. این سیاست در حزب توده هم اجرا می‌شد.

ادامه مطلب