مطالب مرتبط با کلید واژه " عکاسی "


برخورد چشم‌اندازها؛ عکس و مدرنیته در ایران عصر ناصری

برخورد چشم‌اندازها؛ عکس و مدرنیته در ایران عصر ناصری

اولین عکاس بزرگ ایران خود ناصرالدین شاه بود... عکاسی ابزاری کارآمد در اختیار شاه قاجار بود تا بتواند نوعی وقایع‌نگاری تصویری از قدرتش به ثبت برساند و این از طریق متحدسازی قدرت حکمرانی‌اش در دوران هژمونی سلطنتی رخ داد... در دوران اولیه قاجاریه نقاشی پرتره از شاهان نقش اساسی در تمرین قدرت در قرن نوزدهم بازی می‌کرد...تاریخچه عکاسی در ایران به گونه‌ای صمیمانه با عقاید و سیاست‌های شرقی گره خورده و عمیقا با تاریخ مداخلات استثماری اروپاییان در خاورمیانه عجین است...عکاسی گذر از سنت به مدرنیته بود.

ادامه مطلب