مطالب مرتبط با کلید واژه

جواد طباطبایی


آخرین مقاله پژوهشی داود فیرحی: ایرانشهری و مسالهٔ ایران

آخرین مقاله پژوهشی داود فیرحی: ایرانشهری و مسالهٔ ایران

فیرحی در حالی «ایرانشهر» را یک «روایت» می‌داند که سیدجواد طباطبایی در تبیین آن نوشته: «بنده این اصطلاح را از جایی وام نگرفته‌ام بلکه این واژه، در تمام منابع ایرانی آمده و در اینجا شهر به معنای دولت و ایرانشهر به معنای کشور و دولت ایران است.

ادامه مطلب