مطالب مرتبط با کلید واژه

الواح هخامنشی


گفت‌و‌گو با تنها مترجم ایرانی فرمان کوروش: با شهرت دادگری سرزمین‌ها را فتح می‌کرد

گفت‌و‌گو با تنها مترجم ایرانی فرمان کوروش: با شهرت دادگری سرزمین‌ها را فتح می‌کرد

برگردان‌ فرمان کوروش بزرگ از بابلی نو به فارسی نزدیک به دو سال به درازا کشید... اگر کوروش به بخش بزرگی از فرمان خود عمل کرده باشد که تاریخ این را گواهی می‌دهد، او نمونه‌ آرمانی یک شهریار دادگر در طول تاریخ است.

ادامه مطلب