تقویم۱۶ مهر ۱۳۰۷ | مدرس تبعید شد

۱۶ مهر ۱۳۹۸

تاریخ ایرانی: در روز ۱۶ مهر ۱۳۰۷ آیت‌الله سیدحسن مدرس از مخالفان رضاشاه و نماینده پیشین مجلس شورای ملی بازداشت ...