تقویم


۳ اسفند ۱۲۹۹ | رضاخان کودتا کرد

۰۳ اسفند ۱۳۹۸

تاریخ ایرانی: در روز ۳ اسفند ۱۲۹۹ رضاخان میرپنج، فرمانده تیپ همدان با همکاری سیدضیاء‌الدین طباطبایی، مدیر روزنامه رعد علیه ...