مقالات

رساله‌ای درباره مفهوم ایرانشهر از جواد طباطبایی

رساله‌ای درباره مفهوم ایرانشهر از جواد طباطبایی

«ایرانشهر» مقوله‌ای در تاریخ‌نویسی ایران است و به هیچ وجه شعاری در پیکار سیاسی نیست. «ایرانشهر» به عنوان مقوله‌ای برای تبیین تداوم تاریخی ایران به کار رفته که یکی از مقدمات تدوین تاریخ جامع ایران ...