مطالب مرتبط با کلید واژه " اشرف پهلوی "


شاه در برابر طوفان‌ها خود را تنها می‌دید

شاه در برابر طوفان‌ها خود را تنها می‌دید

برای شاه مهم بود که جهان عرب واقعیت‌های اتفاقات ایران را بداند، چرا که همۀ مردم در جهان عرب با مصدق همدل بودند...در خانۀ اشرف پهلوی عکس‌هایی از پدرش رضاشاه و عکسی کوچک از ناپلئون بناپارت بود...جمال عبدالناصر برای عادی‌سازی روابط، بستن دفتر روابط ایران و اسرائیل در تهران را شرط کرده بود...شاه شخصا مرا به تهران دعوت کرده بود در حالی که نزدیکترین دوست بزرگترین دشمنش در منطقه (جمال عبدالناصر) بودم و الان از مخالفان نزدیکترین دوستش در منطقه (انور سادات).

ادامه مطلب