معمای متوسلیان؛ نگاهی دوباره به فیلم «ایستاده در غبار»