تقدیر امام موسی صدر اسیر

رد صدر؛ از تهران تا طرابلس

رد صدر؛ از تهران تا طرابلس

برآوردهای ساواک صراحت بر این داشت که «امام موسی صدر در اسارت سرهنگ قذافی است»...تغییر سفیر ایران در لبنان از نقاط مبهم پرونده امام موسی صدر است.

قهرمان دورۀ گذار؛ از امل تا عمل

قهرمان دورۀ گذار؛ از امل تا عمل

دندی‌ایسم واپسین جرقهٔ قهرمانی در عصر سیطرهٔ انحطاط است...زمانهٔ فعالیت‌های موسی صدر توضیح‌دهندهٔ بخشی از روند پیدایش و تکوین این اسطوره است...قطع رابطهٔ صدر با شاه را تداوم رابطهٔ حکومت ایران با اسرائیل در دورانی ...

شگفتی‌های نجیب‌زادۀ عجیب

شگفتی‌های نجیب‌زادۀ عجیب

اوایل دههٔ ۱۳۴۰ مسیحیانی بودند که به دیدشان امام موسی صدر خصایل و هیبت مسیح را داشت... کریم بقرادونی، از روشنفکران برجستهٔ حزب مسیحیان مارونی لبنان به یاد می‌آورد که صدر «آدم جذابی بود که ...

دین و دندی؛ مذهبیونی که آراسته بودند

دین و دندی؛ مذهبیونی که آراسته بودند

در روایات شیعی در مورد هر دوازده امام آمده که قامت چشمگیر و لباس آراسته داشته‌اند. در ایران، آیت‌الله خمینی و بهشتی، قطعاً با این تصویر آرمانی منطبق بودند...در اروپای قرن نوزدهم، پاپ لئوی سیزدهم ...

راز جذابیت رهبر شیعیان لبنان

راز جذابیت رهبر شیعیان لبنان

موسی صدر شهروندی ایرانی بود که سال ۱۳۳۸ ازش خواستند برود به لبنان و رهبر جامعهٔ شیعیان شهر صور شود، چون بر سر هیچ لبنانی‌ای برای نشستن در این جایگاه توافق نبود...موسی صدر یکی از ...

تلگراف‌های امام خمینی برای پیگیری سرنوشت موسی صدر

تلگراف‌های امام خمینی برای پیگیری سرنوشت موسی صدر

فکر می‌کردیم ماجرای امام موسی صدر دو روزه حل می‌شود...دکتر چمران جلساتی دربارۀ پیگیری سرنوشت امام می‌‌گذاشت. من و احمد با هم می‌رفتیم. فکر می‌کنم دکتر یزدی هم بود. در این جلسات بیشتر این ایده ...

امام موسی صدر با زنان بی‌حجاب تعامل خوبی داشت

امام موسی صدر با زنان بی‌حجاب تعامل خوبی داشت

احساس کردم که همۀ بی‌حجاب‌ها الزاماً بی‌دین نیستند. در لبنان دیدم افرادی هستند که واقعا حجاب ندارند اما خیلی دین دارند و کار خیر می‌کنند، کار فرهنگی می‌کنند... می‌دیدم خانم‌هایی که مسیحی یا مسلمان بودند ...