مقالات

روزهای فروپاشی در شوروی

روزهای فروپاشی در شوروی

مردم شب هنگام خوابیدند، صبح که از خواب بیدار شدند از اخبار شنیدند کشورشان یعنی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به ۱۵ کشور بزرگ و کوچک تبدیل شده است.

رساله‌ای درباره مفهوم ایرانشهر از جواد طباطبایی

رساله‌ای درباره مفهوم ایرانشهر از جواد طباطبایی

«ایرانشهر» مقوله‌ای در تاریخ‌نویسی ایران است و به هیچ وجه شعاری در پیکار سیاسی نیست. «ایرانشهر» به عنوان مقوله‌ای برای تبیین تداوم تاریخی ایران به کار رفته که یکی از مقدمات تدوین تاریخ جامع ایران ...