مطالب مرتبط با کلید واژه

مشروطه


زمزمه‌های ناکام فراموشخانه/مروری گذرا بر جمهوری‌خواهی در عصر قاجار

زمزمه‌های ناکام فراموشخانه/مروری گذرا بر جمهوری‌خواهی در عصر قاجار

اعضای فراموشخانه در پی جمهوری‌ای بودند که ریاست آن را به جلال‌الدین میرزا شازده قاجار بسپارند و اصلاحات را آغاز کنند. فراموشخانه با اجازه‌ ناصرالدین‌شاه تاسیس شد اما وقتی شاه شنید که اهالی فراموشخانه در پی برچیدن بساط سلطنت هستند آنجا را تعطیل و ملکم‌خان را تبعید کرد.

ادامه مطلب