نامه‌های امیر به شاه

عتاب و خطاب به قبله عالم

عتاب و خطاب به قبله عالم

چون صدارت عظمی و وزارت کبری زحمت زیاد دارد و تحمل این مشقت بر شما دشوار است، شما را از آن کار معاف کردیم.