اسرار صادق؛ ناگفته‌هایی از قطب‌زاده

اتهام و اعدام قطب‌زاده

اتهام و اعدام قطب‌زاده

قطب‌زاده از نیت عراق برای تجاوز به ایران مطلع بود/ قطب‌زاده چرا باید امام را می‌کشت؟/ اجازه ندادند روی قبر قطب‌زاده سنگ بگذارند

قطب‌زاده در وزارت خارجه

قطب‌زاده در وزارت خارجه

قطب‌زاده می‌گفت توده‌ای‌ها با شعار اسلام به سفارت آمریکا ریخته‌اند/ امام در جریان مذاکره قطب‌زاده با مشاور کارتر بود.

سرنوشت خانه قطب‌زاده

سرنوشت خانه قطب‌زاده

اولین کسی که به ملاقات امام در ترکیه رفت قطب‌زاده بود/ قرار بود امام از فرانسه به الجزایر برود/ امام به خانه قطب‌زاده رفت

مصائب قطب‌زاده در تلویزیون

مصائب قطب‌زاده در تلویزیون

قطب‌زاده به امام گفت انقلاب فرزندانش را می‌خورد/ تلویزیون در قبضه قطب‌زاده نبود/ هر روز نامه‌های عاشقانه به تلویزیون می‌رسید