مقالات

پیامدهای انقلابی یک کودتا/ سرنگونی مصدق چگونه بر سقوط شاه تاثیر گذاشت؟

پیامدهای انقلابی یک کودتا/ سرنگونی مصدق چگونه بر سقوط شاه تاثیر گذاشت؟

کودتای ۲۸ مرداد، نه‌ تنها نظام سلطنتی، که مسقیما مشروطیت را نیز نامشروع کرد. زیرا تا آن موقع، ایدۀ انقلاب مشروطه، مشروطیت و حاکمیت قانون، گفتمان اصلی در عرصۀ سیاسی ایران بود